Wetenswaard

In deze ‘Wetenswaard’ treft u een groot aantal gegevens en feiten over de stichting d’Ouwe Kerke aan. De bestuurssamenstelling, een korte beschrijving van de geschiedenis van het voormalige kerkgebouw, maar ook een samenvatting van het beleidsplan. Het is tevens de plaats waar de stichting haar nieuwtjes publiceert. Kortom: een pagina met veel vaste gegevens, maar ook met sterk wisselende publicaties. Om regelmatig eens naar te kijken dus…….. 

Video: interview CTV Zeeland - Eric van Rootselaar:

Bestuur

doorgang bij kerkHet stichtingsbestuur kent de volgende samenstelling:
Hans Vercouteren, voorzitter
Peter de Koning, secretaris
Kees Vlasblom, penningmeester
Christiane Struyven, lid
Frank Boot, lid
Eric van Rootselaar, lid

 

Zowel bestuurders als medewerkers doen alles wat zij voor de stichting doen geheel belangeloos.

Donaties

Vanzelfsprekend vraagt het grote financiële inspanningen om, na aankoop van het gebouw, dit ook te exploiteren. Ten dele kan dit worden opgebracht door verhuur en het organiseren van evenementen, maar daarmee komt de stichting nog niet rond. We stellen het dan ook zeer op prijs wanneer belangstellenden ons bij dit streven door een financiële bijdrage eenmalig of structureel willen ondersteunen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben verzoeken wij u contact met een bestuurslid op te nemen.

Voor geïnteresseerden kan het belangrijk zijn te weten dat de ANBI-status is verkregen.

Beleidsplan

Organisatie

De Stichting Behoud Dorpskerk Retranchement is sinds 5 augustus 2015 eigenaar van de monumentale dorpskerk te Retranchement. De Stichting is in 2009 opgericht met als doel het in eigendom verwerven en instandhouding van deze voormalige Ned. Hervormde kerk. Het bestuur van de Stichting bestaat statutair uit 6 personen. Het actuele bestuur vormt een representatieve afspiegeling van de gemeentelijke bevolkingssamenstelling.

In april 2016 is de tenaamstelling van de bestaande Stichting Behoud Dorpskerk gewijzigd in Stichting d’Ouwe Kerke. De Stichting heeft, op non-profit basis, een maatschappelijke/culturele doelstelling.

kerk zijkantDe taken binnen de Stichting zijn als volgt:

  • Technische en financiële beheer, onderhoud van het gebouw, fondsenwerving.organisatie en exploitatie van culturele en maatschappelijke evenementen.
  • Hierbij valt te denken aan concerten, exposities, lezingen, rouw- en trouwbijeenkomsten. Kerkelijke erediensten zijn ook mogelijk.

Het bestuur bestaat statutair uit zeven personen. Daarnaast bestaat een Evenementencommissie en een Commissie van Advies.

Inkomsten

De inkomsten van de Stichting Beheer bestaan uit subsidies, donaties, legaten, opbrengsten van verhuur van het kerkgebouw, de organisatie van evenementen.

De Ouwe Kerke heeft in 2021 ook een dorpshuis functie gekregen. Op haar grond achteraan werd een nieuw dorpshuis gebouwd. Dit werd gefinancierd door de gemeente Sluis.

De Stichting betaalt nog steeds de aankooplening van de Oude Kerke af.

De ontvangen gelden (uit donaties en het organiseren van evenementen) worden voor een deel besteed aan middelen om het realiseren van onze doelen te faciliteren (o.a. inrichting en organisatie) en voor een deel gereserveerd voor uitgaven aan onderhoud van het gebouw.

Geschiedenis

Mdeur kerkonumentaal Kerkgebouw

Tijdens de aanleg van de vesting Het Retranchement Cadsandria ( 1604-1648) werd aan de soldaten de mogelijkheid geboden om de zondagmorgen een protestantse kerkdienst te bezoeken. Daarvoor werd een vurenhouten kerk gebouwd. Predikanten van Sluis, Cadzand en Sint Anna ter Muiden verzorgden bij toerbeurt de erediensten, tot in 1623 een vaste predikant werd aangesteld voor Retranchement en Terhofstede.

Al snel bleek het kerkje te klein en besloot de kerkenraad een nieuwe stenen kerk te bouwen. Doch de financiën ontbraken. Jarenlang werd er met de Raad van State geredetwist over de penningen, want de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Retranchement had de benodigde 1045 Vlaamsche Ponden niet voorhanden. Uiteindelijk werd in februari 1653 de bouw van de kerk aanbesteed. De Raad van State betaalde 200 pond Vlaamsch, het Vrije van Sluis 41,5 pond Vl en een algemene collecte in de Nederlanden bracht meer dan 800 pond Vl op. Het Vrije van Sluis schonk een glasvenster waarin zijn wapen was geschilderd. Op zondag 10 februari 1654 werd het Godshuis in gebruik genomen en op zondag 9 maart 2014 heeft de laatste eredienst van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek hier plaats gevonden.
De eenvoudige zaalkerk bestaat uit muurvlakken versterkt met lisenen (iets uit de muur springende stroken zonder voetstuk of bekroning, met een decoratieve functie), boogvensters, schilddak met dakruiter en bolpirons (een op een voet staand ornament op het uiteinde van een nok van een dak). Tegen de zuidkant van de kerk aangemetseld een regenbak. Aan de noordzijde een consistorie. De klokkestoel bevat één klok, uit  1793, gegoten bij J. la Fort te Middelburg.

In de kerk bevindt zich de kansel uit de 17e eeuw en een pijporgel (dwars geplaatst) waarvan orgelkast en binnenwerk mogelijk opgeleverd zijn bij de restauratie rond 1950. Orgelbouwer was H. Vermeulen. Het aanzicht van het orgel zijn de pijpen van het oude orgel.De laatste restauratie vond plaats in 2009.
Sinds augustus 2015 is het gebouw eigendom van de Stichting d’Ouwe Kerke. Het krijgt, na bouwkundige aanpassingen, een sociaal-maatschappelijke functie ten dienste van de bevolking van Retranchement.

Nieuws

Dorpshuis

14 januari 2019

“De stichting is, in nauwe samenwerking met de Dorpsraad Retranchement, bezig om de realisatie van het plan om d’Ouwe Kerke een dorpshuisfunctie te geven ten uitvoer te brengen. Hiervoor is een commissie met drie vertegenwoordigers uit elke organisatie in het leven geroepen die de daarvoor noodzakelijke uitbreiding, met ondersteuning van de gemeente, voorbereidt en begeleidt. Het betreft de bouw van een zaal van ongeveer honderd vierkante meter, een verbindende gang, keuken, opslagruimten en toiletgelegenheden. Deze voorzieningen worden, evenals de inrichtingskosten, geheel uit subsidies bekostigd.”

Vrijwilligers gezocht

25 mei 2016

-Ter ondersteuning van de uit te voeren praktische werkzaamheden zou het stichtingsbestuur het erg fijn vinden enige hulp van vrijwilligers te mogen verwelkomen. Daarom bij deze de oproep: wie stelt zo af en toe een uurtje of dagdeel ter beschikking om een handje toe te steken? Te denken valt aan het klaarzetten van stoelen, gereedmaken van de zaal voor een expositie, e.d. . Natuurlijk in goed overleg en enkel op het moment en in de frequentie dat het de vrijwilliger schikt. Mocht iemand hiervoor voelen of nadere informatie wensen: neem even contact op met één van de bestuursleden. Elk toegestoken handje is welkom!

Activiteiten

25 mei 2016

-We zijn erg blij dat tot nu toe de georganiseerde activiteiten zich in een goede belangstelling mogen verheugen. Dat geldt zowel voor de concerten als lezingen en exposities. Er staat de komende maanden nog veel meer op het programma. Neem daarvoor even een kijkje onder de kop ‘Evenementen’ !

Hartelijk bedankt

25 mei 2016

-Dankzij de inzet van een aantal handige mensen is er op materieel gebied intussen al veel in d’Ouwe Kerke tot stand gebracht. Ook dat is een, erg belangrijke en waardevolle, vorm van sponsoring waarvoor we bijzonder dankbaar zijn. Wilt u ook eens een handje toesteken en ons helpen bij het klussen: van harte welkom natuurlijk!

“d’Ouwe Kerke….voor iedereen!!!”